Quyết định về việc tiếp nhận quản lý Câu lạc bộ CEO PRO

Căn cứ Quyết định số 771/QĐ-LHHVN ngày 19 tháng 11 năm 2012 của Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam về việc thành lập Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Căn cứ Điều lệ và Quy chế hoạt động của Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 772/QĐ – LHHVN ngày 19 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Thỏa thuận chuyển giao và tiếp nhận CLB CEO PRO ngày 02/08/2023 giữa Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Doanh nghiệp và Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Xét đề nghị của Chánh văn phòng Viện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đồng ý tiếp nhận và quản lý Câu lạc bộ CEO PRO.

Điều 2. Câu lạc bộ CEO PRO tiếp tục hoạt động theo điều lệ hiện hành, các thành viên tham gia Câu lạc bộ được đảm bảo quyền lợi theo điều lệ và chịu sự quản lý trực tiếp của Viện.

Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh văn phòng, Giám đốc Trung tâm, các Trưởng Ban thuộc Viện chịu trách hiệm thi hành và phối hợp./.

Quyết định chi tiết xem tại đây: QĐ CG – TN
Biên soạn: Risme