Công bố danh sách hội viên VECI đợt 2 tháng 11/2021

Đợt xét duyệt và công bố lần này bao gồm 20 cá nhân đủ điều kiện trở thành Hội viên của VECI. Xin chúc mừng các doanh nhân

12

3

4

5

6