Sơn La: Tìm giải pháp đổi mới hoạt động của Cụm thi đua số 3 (27/11)

Ngày 27/11, tại TP. Sơn La, Cụm thi đua số 3-LHHVN đã tổ chức hội thảo “Giải pháp đổi mới hoạt động của Cụm thi đua góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của Liên hiệp Hội Việt Nam” và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Liên hiệp Hội Việt Nam, cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng Liên hiệp Hội (LHH) các tỉnh:Hoà Bình, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Lào Cai.

Lưu bản nháp tự động

Bà Phạm Thị Hà – Chủ tịch Liên hiệp Hội Sơn La và Ông Lương Minh Nghiêm – Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội tỉnh Lào Cai chủ trì hội thảo

Cụm thi đua số 3 có 08 LHH địa phương, gồm các tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hoà Bình. Năm 2023, Liên hiệp Hội Sơn La làm cụm trưởng.Tổ chức, bộ máy còn có sự khác biệt, cụ thể: LHH các tỉnh: Phú Thọ; Hoà Bình, Lào Cai, Yên Bái có 3 phòng, ban; LHH Sơn La, Vĩnh Phúc có 2 phòng, ban; LHH Điện Biên, Lai Châu có 01 Văn phòng. Số biên chế: Trung bình 7-11 biên chế; nhiều nhất là LHH Phú Thọ: 15 biên chế, ít nhất LHH Điện Biên: 01 biên chế.  Có 6/8 LHH lãnh đạo là công chức.

Năm 2023, Liên hiệp hội các tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chuyên môn, do vậy việc triển khai hoạt động chuyên môn đạt được kết quả cao, các hoạt động: tư vấn, phản biện và giám định xã hội; thông tin và phổ biến kiến thức; Công tác nghiên cứu và thực hiện các dự án khoa học; Hội thi sáng tạo kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng; tôn vinh trí thức tiêu biểu được duy trì và đẩy mạnh. Nhiều đơn vị hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao: Yên Bái, Sơn La, Lào Cai… Phong trào thi đua phát triển sâu, rộng đến các hội thành viên, tạo được sự gắn kết, trách nhiệm giữa các hội thành viên với Liên hiệp Hội, từ đó gắn trách nhiệm công tác phối hợp giữa các hội thành viên với Liên hiêp Hội, điển hình có các đơn vị Yên Bái, Phú Thọ, Sơn La, Hoà Bình.

Đơn vị Cụm trưởng: đã tổ chức các hoạt động của Cụm trên nguyên tắc tập trung, dân chủ đoàn kết, thống nhất cao của các đơn vị trong Cụm. Đã xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản để tổ chức hoạt động của Cụm; Tổng hợp đăng ký thi đua của các đơn vị đăng ký với LHH Việt Nam, xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 của Cụm; có trách nhiệm trong việc tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023; tổ chức đánh giá, bình xét thi đua năm 2023, trình Liên hiệp Hội Việt Nam tặng Bằng khen, Cờ thi đua của LHHVN cho các đơn vị trong Cụm theo quy định.

Lưu bản nháp tự động

Bà Nguyễn Hồng Yến – Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp Hội Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại hội thảo bà Nguyễn Hồng Yến – Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam biểu dương và ghi nhận và đánh giá cao các kết quả đạt được của Liên hiệp Hội các tỉnh trong Cụm thi đua số 3. Đồng thời đề nghị, các đơn vị tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của LHHVN và của từng địa phương để triển khai hoạt động thi đua đạt kết quả cao, gắn công tác sơ kết, tổng kết thi đua cụm với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn nhằm đổi mới nội dung của hoạt động thi đua khen thưởng.

Cụm thi đua số 3 đã suy tôn Liên hiệp Hội Sơn La và Liên hiệp Hội tỉnh Hoà Bình để đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng cờ thi đua năm 2023. Và bầu Liên hiệp hội Lào Cailà Cụm trưởng, Liên hiệp hội Yên Bái là Cụm phó Cụm thi đua số 3 – LHHVN năm 2024.