Văn bản mới

Xây dựng Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng Bộ Quốc phòng (Văn phòng) được thành lập ngày 25-3-1946. Trải qua 68 năm xây dựng và trưởng thành, Văn phòng đã qua nhiều lần đổi tên gọi, điều đó phản ánh sự phát triển về chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng luôn gắn với tổ chức, bộ máy lãnh đạo, chỉ huy của Quân đội;
bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với sự nghiệp quốc phòng và xây dựng Quân đội. Là cơ quan luôn thực hiện đồng thời 2 chức năng, vừa làm tham mưu, giúp việc cho Quân ủy Trung ương, vừa làm tham mưu, giúp việc cho Bộ Quốc phòng (BQP). Đây là nét đặc thù lớn, khác với hệ thống văn phòng của các bộ, ngành; chi phối đến cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ, cũng như toàn bộ hoạt động của Văn phòng trong suốt 68 năm qua. Theo đó, ngoài việc phối hợp quan hệ với hệ thống văn phòng các bộ, ngành, Văn phòng còn có mối quan hệ trực tiếp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Tổng Bí thư, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và hệ thống văn phòng cấp uỷ, chính quyền các địa phương trong cả nước.

Trải qua 68 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; được sự phối hợp, giúp đỡ tận tình của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương; các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP của Văn phòng đã phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng; đoàn kết, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thủ trưởng Văn phòng và chỉ huy các cơ quan chức năng trực tiếp chỉ đạo việc soạn thảo các văn bản quan trọng. Ảnh: Nguyên Thắng

Trong những năm tới, nhiệm vụ của Văn phòng rất nặng nề. Để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Quân ủy Trung ương và BQP, Văn phòng Quân ủy Trung ương-Văn phòng BQP phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau đây:

Một là, quán triệt sâu sắc, nắm vững Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Quân ủy Trung ương - Thủ trưởng BQP trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ; nắm chắc chức năng tham mưu, tổng hợp, phối hợp và phục vụ của Văn phòng; đổi mới tư duy, cải tiến lề lối làm việc; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Nhà nước và Quân đội nâng cao hiệu quả công tác, phục vụ tốt hơn nữa cho hoạt động lãnh đạo, chỉ huy và điều hành của Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng BQP, nhất là những nội dung công việc trọng tâm, trọng điểm,các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng.

Hai là, tập trung xây dựng toàn diện đội ngũ cán bộ, chú trọng xây dựng về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần tận tụy với công việc; nâng cao năng lực chuyên môn, nâng tầm trí tuệ, nhất là những cán bộ làm công tác nghiên cứu tổng hợp xây dựng văn bản, cán bộ pháp chế, đối ngoại… phải thực sự có năng lực đổi mới, tầm tư duy chiến lược và trình độ khoa học quân sự; đồng thời xây dựng cho cán bộ có phương pháp, tác phong làm việc khoa học. Giữ vững và tăng cường đoàn kết nội bộ, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau; chủ động cùng với các cơ quan chức năng theo dõi nắm và tổng hợp tình hình, nhất là tình hình trên địa bàn trọng điểm, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp điều hành thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt.

Ba là, tiếp tục coi trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng và rà soát văn bản trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm đúng nguyên tắc, yêu cầu và thủ tục. Thực hiện tốt nhiệm vụ hướng dẫn chỉ đạo công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ trong toàn quân có nền nếp; tăng cường công tác chỉ đạo quản lý công văn tài liệu, giữ bí mật Nhà nước, bí mật quân đội. Tích cực thực hiện chức năng tham mưu đề xuất với Thủ trưởng BQP trong triển khai các hoạt động của ngành văn thư - bảo mật - lưu trữ. Tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đào tạo bồi dưỡng tập huấn cán bộ, nhân viên văn thư, bảo mật, lưu trữ toàn quân.

Bốn là, tích cực tham mưu đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính quân sự, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành; tập trung cải tiến thủ tục hành chính; chấp hành nghiêm các quy chế, quy trình giải quyết công việc. Quan tâm hơn nữa khâu tổng hợp, xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, theo dõi giúp Quân ủy Trung ương và BQP lãnh đạo, chỉ đạo đôn đốc thực hiện các công việc đạt hiệu quả và chất lượng cao. Rà soát, thẩm định kỹ các văn bản trước khi trình ký ban hành, bảo đảm thời gian, không để sai sót về nội dung, thể thức; phối hợp với các cơ quan đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận của Thủ trưởng BQP.

Năm là, tăng cường sự phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội và văn phòng các bộ, ban ngành Trung ương; văn phòng các tỉnh uỷ, HĐND, UBND các địa phương trong việc giúp lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực, làm tốt vai trò trung tâm phối hợp hiệp đồng. Nắm vững tình hình, truyền đạt chính xác ý định và kết luận của lãnh đạo, xử lý kịp thời những vướng mắc, bảo đảm công tác của lãnh đạo, chỉ huy thông suốt.

Tự hào với danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết thống nhất, tận tuỵ, sáng tạo, chu đáo, giữ vững nguyên tắc" của Văn phòng, trong giai đoạn cách mạng mới, cán bộ, chiến sĩ, QNCN, CNVQP Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng BQP sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


Các tin khác

 Đến 2020, không bán bia cho người dưới 18 tuổi Xem bản đầy đủ 
 Những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam 
 
LIÊN KẾT ĐỐI TÁC
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
 
VIỆN NGHIÊN CỨU DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
Địa chỉ giao dịch: 415-416E1, ngoại giao đoàn Trung Tự, số 6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 096 115 2865 * Email: info@risme.vn.
 
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: 132 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, tp. HCM * Hotline: 090 336 4038